مدت زمان

قیمت

کارگاه 1 روزه (8 ساعت)

 

80.000 تومان

کارگاه 2 روزه (16 ساعت)

150.000 تومان

کارگاه 3 روزه (24 ساعت)

220.000 تومان

1.5 ساعت هفتگی 8 جلسه

100.000 تومان

کلاس مجازی 5 جلسه یک ساعته

50.000 تومان